Tiện ích chia sẻ
Thêm mã sau vào trang web của bạn, bên trong thẻ đầu:
      <script>
       function SocialShare(url) {
         window.open('https://mf.truonglang.com/share?url=' + url, '', 'height=600,width=800');
       }
      </script>
            
Sau đó đặt nút chia sẻ sau khi thay đổi URL bạn muốn chia sẻ lên trang HTML của bạn:
<button onclick="SocialShare('http://yoursite.com/')">Share</button>
Ví dụ: